1. Nobina Norge /
  2. Om Nobina /
  3. Den grønne reisen

Den grønne reisen

Som operatør i kollektivtrafikken har Nobina en sentral rolle i samfunnet, og som Nordens største aktør er vi vårt ansvar bevisst. For miljøet er reiser med kollektive transportmidler det soleklare førstevalget, og å reise sammen er klimasmart uansett om man reiser i bynære eller landlige strøk.

Selv om kollektivtransporten allerede bidrar til et bedre miljø, er Nobina med på å drive utviklingen i retning av enda mer klimavennlige reiser. Vi trener våre førere til å kjøre mer økonomisk og dermed bidra til et lavere forbruk. Vi har også hatt et initiativ for å gå over til fossilfritt drivstoff. Bare i 2020 ble utslippene av karbondioksid redusert med nesten 250 000 tonn ved å velge bort tradisjonell diesel. Vårt mål er at i 2030 skal alt drivstoffet vi bruker komme fra fornybare kilder.

Også innenfor bussmateriell har vi opplevd et stort skifte mot en grønnere retning, og elektriske busser har kommet for å bli. Nobina er Nordens største operatør av elektriske busser og vi forventer en stor vekst i antall elektriske busser på veiene i de neste årene.

Nobinas bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling handler ikke bare om klima og miljø. Gjennom våre verdier viser vi hvordan vi jobber for å skape trygge jobber og gode arbeidsforhold for våre ansatte. Hos Nobina skal hver person få lov til å være åpen om hvem de er, og bli ønsket velkommen som et unikt individ. Det store mangfoldet i Nobina beriker selskapet og er en av våre største styrker. Vi har lagt en innsats i å få flere kvinner til å kjøre for oss, og i år skal vi rekruttere over 150 kvinnelige førere. Målet er at vi i konsernet skal ha minst 20% kvinner som førere i 2023. 

Bærekraft er en del av vårt DNA og forteller oss hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi jobber.

For konsernet utarbeides det hvert år en egen bærekraftsrapport. En del av arbeidet med denne er å definere strategiske fokusområder slik at vi kan jobbe med konkrete forbedringer innenfor våre rammer. For Nobina er bærekraft langsiktig verdiskaping; særlig fordi kollektivtransport finansieres av offentlige midler. Vår oppgave er å sørge for mest og best mulig transport for pengene. At vi lykkes med vårt arbeid bekreftes av vår MSCI-rangering, hvor vi har fått nest høyeste vurdering AA som følge av våre styringsprinsipper.

Kollektivtransporten må ligge i forkant av samfunnsutviklingen hvor økt urbanisering og befolkningsvekst setter press på både areal og miljø. Bussløsninger for kollektivtrafikk gir de mest kostnadseffektive løsningene for persontransport og vil enda mer i tiden som kommer være en nøkkel for å oppnå en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Copyright Nobina 2024