1. Nobina Norge /
  2. Våra lösningar /
  3. Nobina Electrical Solutions

Nobina Electrical Solutions

I över ett decennium har vi arbetat med elektrifiering av busstrafik. Vi har samlat på oss en lång erfarenhet och unik kunskap om elektrifieringens samtliga delar. Satsningen går under namnet Nobina Electrical Solutions.
Utifrån trafiksystemets krav och förutsättningar kan vi erbjuda våra uppdragsgivare elektrifierade helhetslösningar eller skräddarsydda punktinsatser på utvalda linjer. Idag har vi på Nobina kommit långt inom utvecklingen av elektrifierade bussar. Tidigare kunde tekniken utgöra ett hinder. Nu skapar den snarare fler möjligheter. Därför kan vi erbjuda våra uppdragsgivare elektrifierade bussar med minimal miljöpåverkan och en tyst, bekväm och vibrationsfri resa för resenärerna.

Vad vi gör för att bidra till ett hållbart samhälle?
Bussar.

Bil- och kollektivtrafikens utsläpp står för en betydande del av koldioxidutsläppet i samhället. Kan kollektivtrafik med buss ställa om till drivmedel och tekniklösningar som innebär mindre koldioxidutsläpp kommer det att bidra till avsevärda miljövinster. Att få fler människor att välja kollektivtrafik framför bil är den enskilt viktigaste parametern för att minska klimatpåverkan inom transportsektorn. I kombination med att kunna erbjuda människor mer hållbara bussresor så skapar vi rätt förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.

För städer som växer

I ett alltmer urbaniserat samhälle blir också trafikens direkta påverkan på stadsmiljön avgörande för stadens utvecklingsmöjligheter. Lokala utsläpp som kväveoxider, partiklar men kanske främst buller kan stå i vägen för en fortsatt stadsutveckling och var människor faktiskt väljer att bosätta sig.

Klimatsmarta bussar måste bli mer miljövänliga

Att resa med buss är ett klimatsmart sätt att färdas på. Merparten av Sveriges bussflotta drivs idag med förnybara drivmedel vilket har en låg klimatpåverkan. Tack vare elmotorns höga verkningsgrad har elbussar en ännu lägre direkt klimatpåverkan och en lägre energiförbrukning. Med eldriften elimineras de lokala utsläppen drastiskt, och buller från bussarna reduceras avsevärt. Den elektrifierade kollektivtrafiken kan integreras med boendemiljöer och tät bebyggelse i en betydligt högre utsträckning än kollektivtrafik som drivs med konventionella förbränningsmotorer.

Utmaningar för framtidens elbussar

Elektrifiering av busstrafiksystem står fortfarande inför vissa utmaningar. De elbussar som rullar ut på marknaden idag har inte en räckvidd som kan mäta sig med bussar utrustade med konventionell drivlina. Om inte planering av trafiksystem kan utformas utifrån elbussarnas förutsättningar kan det innebära stora kostnadsökningar. Ofta räcker det dock att justera bussarnas körscheman för att hitta en bra lösning. Och genom att integrera linjesträckningar och tidtabeller till de nya förutsättningarna kan eventuella kostnadsökningar vändas till rena besparingar.

Vill du veta mer om Nobina Electrical Solutions?

Jag heter X och är X på Nobina.

Om du har frågor eller funderingar kring Nobinas BRT-lösningar är du varmt välkommen att kontakta mig.

E-postX.X@nobina.se
Telefon: XXX XX XX

Copyright Nobina 2023