1. Nobina Norge /
 2. Våra lösningar /
 3. Bus Rapid Transit – BRT /
 4. BRT MalmöExpressen

BRT – MalmöExpressen

Malmö är beroende av en fungerande mobilitet inom staden och regionen. Pendlingstrafik knyter samman Malmö med angränsande kommuner och varje dag pendlar cirka 62 000 personer till och från Malmö. För att nå målen om en mer hållbar pendling bör en fortsatt ökning av antalet inpendlingsresor ske med kollektivtrafik. Därför är det viktigt att kunna erbjuda människor en både hållbar och bekväm kollektivtrafik som ett alternativ till bilen.

MalmöExpressen är en BRT-linje (Bus Rapid Transit) med hög kapacitet.

Bakgrund

Malmö är beroende av en fungerande mobilitet både inom staden och regionen. Pendling knyter funktionellt samman kommuner och varje dag pendlar c:a 62 000 personer till Malmö och 31 000 malmöbor pendlar ut från Malmö. För att nå målen om en mer hållbar pendling bör ökningen av antalet inpendlingsresor ske med kollektivtrafik och med fortsatta satsningar ökar attraktiviteten för kollektivtrafiken i förhållande till bilens attraktivitet.

Innan Öresundsbron invigdes år 2000 hade Malmö ett dåligt rykte om en ful stad med ekonomiska och integrationsrelaterade problem. Malmö stad påbörjade ett stort ansiktslyft och satsade stort genom att förvandla Västra Hamnen från ett tungt industriområde till ett modernt stadsområde med exklusiva byggnader, parker och universitet. Ett flaggskepp som skulle sätta Malmö på den internationella kartan behövde naturligtvis ett första klassens kollektivtrafiksystem. Samtidigt så var kapacitetstaket nått för stadsbusslinjen mellan Rosengård och Centrum. Det fanns inget utrymme att sätta in fler fordon och linjen behövde ett lyft. Dessa utmaningar och möjligheter var grunden till att skapa ett system som kunde användas till att minska avståndet mellan de rika i Västra Hamnen och de fattiga i Rosengård. Därmed startades arbetet med att implementera Skånes första Bus Rapid Transit-system, MalmöExpressen. Ambitionerna var höga och visionen var att bygga ”Sveriges bästa stadsbusslinje”.

En fullskalig BRT-lösning med egna körfält, signalprioritering, påstigning i alla dörrar, exklusiva hållplatser samt med en modern bussdesign som efterliknar spårtrafik.

 • Rosengård har 51 500 invånare (15% av stadens befolkning) och är det näst största området med hög resandepotential.
 • Centrum har 61 000 invånare och är det största området med hög potential.
 • Västra Hamnen har 9 000 invånare (med prognos på 20 000 till 2035, 28 000 studenter och över 5 000 arbetsplatser).

Processen

2007 gavs det första politiska uppdraget om att utreda framtidens kollektivtrafik i Malmö. Utredningsarbetet innefattar ett antal delutredningarna som hanterar Malmös utveckling, stadsbyggnadsaspekter och trafikplanering. Utgångspunkten har varit att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil för de som bor, vistas och arbetar i Malmö.

2011 klubbade den tekniska nämnden i Malmö en avsiktsförklaring att införa 24-meters superbussar mellan Rosengård och Västra Hamnen med trafikstart december 2013. Svårigheter för kommunen blev att prioritera egna busskörfält, och en oväntad utmaning var att restiden underskattades vilket gav en del bekymmer med punktlighet och kolonnkörning. Även belastningen på vägbanan underskattades vilket skapade gropar i körbanan och körbanan behövde läggas om något år efter trafikstart.

Problemformulering

Få eller inga kollektivtrafiksystem har jämnt fördelat resande över systemets olika delar. Resandefrekvensen varierar naturligt över dygnet och i olika stråk eller relationer uppstår kapacitetsbrister över tid.

En naturlig lösning är då att öka frekvensen, dvs antalet avgångar, på berörda linjer och köra med större bussar och därmed öka kapaciteten uttryckt i personer per tidsenhet för en given relation. Dock finns fysiska begränsningar i hur täta avgångar och hur många bussar som kan köra samtidigt på en linje.

Lösning

I ett läge där kapaciteten för en busslinje inte bedöms räcka till med konventionella medel, eller i ett läge där man vill kunna erbjuda en snabbare/effektivare resa, kan en oftast en BRT-lösning vara ett kostnadseffektivt alternativ till t ex spårväg.

BRT – Bus Rapid Transit – är ett infrastrukturkoncept där en busslinje får framträdande roll i stadsmiljön genom egna körfält eller helst körbanor, effektiva och strategiskt placerade hållplatser samt prioritet vid signalreglerade korsningar. På det sättet kan själva bussens hastighet och därmed systemets kapacitet ökas samtidigt som restiden för kunderna kortas. Ofta väljer man att profilera en BRT-linje med högkapacitets-bussar, men i praktiken kan en BRT också köras med helt vanliga bussar.

Korta fakta

 • Antal fordon: 17 stycken (15 omlopp)
 • Turtäthet: från 5 minuter
 • Kapacitet: 1 100 personer/timme
 • Linjens längd: 8,7 km
 • RTK: 1,36
 • Hållplatser: 20 stycken
Copyright Nobina 2023